HVCapital


Thông báo mời họp ĐHĐCĐ lần IV
17/06/2020

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần IV vào ngày 30/6/2020.

Chúng tôi kính gửi Quý cổ đông các tài liệu đính kèm sau đây.

Trân trọng,

Thu moi du hop DHDCD bat thuong lan IV

#2. Chuong trinh DHDCD_Agenda of the EGMS

#3. Du thao Bien ban DHDCD_ Draft Minutes EGMS_IV

#4. Du thao Nghi quyet DHDCD_Draft Resolution EGMS_IV

#5. Form_Don de cu Kiem soat vien_Letter of nominating Supervisory member

Other News
HVCapital

25 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 393 696 63
Fax: (028) 393 696 62

© Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Hùng Việt Điều khoản sử dụng | Liên hệ