KIMVietnam


Invitation letter of the General Meeting of Shareholders
Thursday May 14th, 2020

Kính gửi Quý cổ đông Công ty cổ phần quản lý quỹ Hùng Việt,

Công ty kính mời Quý cổ đông dự họp Đại hội cổ đông bất thường về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. Vui lòng xem thư mời và các tài liệu sau đây để Quý cổ đông có thông tin chi tiết.

Trân trọng,

Dear valued Shareholders of Hung Viet Fund Management Joint Stock Company,

The Company would like to invite you to attend the extraordinary General Meeting of Shareholders on the additional election of members of the Supervisory Board for the term 2020-2025. Please kindly read the invitation letter and the following documents for your detailed information. 

Respectfully yours,

#1. Thu moi hop_Invitation letter

#2. Chuong trinh DHDCD_Agenda of the EGMS

#3. Don de cu KSV_Letter of nominating SB_Hop

#4. Hop_So yeu ly lich BKS_CV SBmembers

#5. Du thao Bien ban DHDCD_Minutes EGMS

#6. Du thao Nghi quyet DHDCD_Draft Resolution EGMS

 

 

 

Other News
KIMVietnam

25 Nguyen Co Thach, An Loi Dong ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : +84(28) 393 696 63
Fax: +84(28) 393 696 62

© KIM Vietnam Fund Management JSC Terms and Conditions | Contact Us